SHIVA  MAHIMNAH  STOTRAM

 

 

gajānanam bhūta-ganādhisevitam

kapittha-jambū-phalacāru-bhakshanam

umāsutam shoka-vināsha-kārakam

namāmi vighneshvara-pāda-pankajam

 

 

om

namah pārvatī pataye

hara hara hara mahādeva

 

 

 

            shri pushpadanta uvāca :

 

1          mahimnah pāram te   paramavidusho yadyasadrishi

            stutirbrahmādīnām   api tadavasannāstvayi girah

            athāvācyah sarvah   svamatiparināmāvadhi grinan

            mamāpyeshah stotre   hara nirapavādah parikarah

 

 

2          atītah panthānam   tava ca mahimā vānmanasayor

            atadvyāvrittyā yam   cakitamabhidhatte shrutirapi

            sa kasya stotavyah   katividhagunah kasya  vishayah

            pade tvarvācīne   patati na manah kasya na vacah

 

 

3          madhusphitā vācah   paramam amritam nirmitavatas

            tava brahman kim vāg   api suragurorvismayapadam

            mama tvetām vānīm   gunakathanapunyena bhavatah

            punāmītyarthe'smin   puramathana buddhirvyavasitā

 

 

4          tavaishvaryam yattaj   jagadudayarakshāpralayakrit

            trayīvastu vyastam   tisrishu  gunabhinnāsu  tanushu

            abhavyānāmasmin   varada ramanīyāmaramanīm

            vihantum vyākroshīm   vidadhata ihaike jadadhiyah

 

5          kimīhah kimkāyah   sa khalu kimupāyastribhuvanam

            kimādhāro dhātā   srijati kimupādāna iti ca

            atarkyaishvarye tvay   yanavasaraduhstho hatadhiyah

            kutarko'yam kāmshcin   mukharayati mohāya jagatah

 

 

6          ajanmāno lokāh   kimavayavavanto'pi jagatām

            adhishthātāram kim   bhavavidhiranādritya bhavati

            anīsho vā kuryād   bhuvanajanane kah parikaro

            yato mandāstvām praty-   amaravara samsherata ime

 

 

7          trayi sānkhyam yogah   pashupatimatam vaishnavamiti

            prabhinne prasthāne   paramidamadah pathyamiti ca

            rucīnām vaicitryād   rijukutilanānāpathajushām

            nrināmeko gamyas-   tvamasi payasāmarnava iva

 

 

8          mahokshah khatvāngam   parashurajinam bhasma phaninah

            kapālam cetīyat   tava varada tantropakaranam

            surāstām tāmriddhim   dadhati tu bhavadbhrūpranihitām

            na hi svātmārāmam   vishayamrigatrishnā bhramayati

 

 

9          druvam kashcit sarvam   sakalamaparastvadhruvamidam

            paro dhrauvyādhrauvye   jagati gadati vyastavishaye

            samaste'pyetasmin   puramathana tairvismita iva

            stuvaņjihremi tvām   na khalu nanu dhrishtā mukharatā

 

 

10        tavaishvaryam yatnād   yadupari viriņcirhariradhah

            paricchettum yātāv   analamanalaskandhavapushah

            tato bhaktishraddhā   bharagurugrinadbhyām girisha yat

            svayam tasthe tābhyām   tava kimanuvrittirna phalati

 

11        ayatnādāpādya   tribhuvanamavairavyatikaram

            dashāsyo yadbāhūn   abhrita ranakandūparavashān

            shirahpadmashrenī   racitacaranāmbhoruhabaleh

            sthirāyāstvadbhaktes   tripurahara visphūrjitamidam

 

 

12        amushya tvatsevā   samadhigatasāram bhujavanam

            balātkailāse'pi   tvadadhivasatau vikramayatah

            alabhyā pātāle   'pyalasacalitāngushthashirasi

            pratishthā tvayyāsīd   dhruvamupacito muhyati khalah

 

 

13        yadriddhim sutrāmno   varada paramoccairapi satīm-

            adhashcakre bānah   parijanavidheyatribhuvanah

            na taccitram tasmin   varivasitari tvaccaranayor

            na kasyā unnatyai   bhavati shirasastvayyavanatih

 

 

14        akāndabrahmānda   kshayacakitadevāsurakripā

            vidheyasyāsīdyas   trinayana visham samhritavatah

            sa kalmāshah kanthe   tava na kurute na shriyamaho

            vikāro'pi shlāghyo   bhuvanabhayabhangavyasaninah

 

 

15        asiddhārthā naiva   kvacidapi sadevāsuranare

            nivartante nityam   jagati jayino yasya vishikhāh

            sa pashyannīsha tvām   itarasurasādhāranamabhūt

            smarah smartavyātma   na hi vashishu pathyah paribhavah

 

 

16        mahī pādāghātād   vrajati sahasā samshayapadam

            padam vishnorbhrāmyad   bhujaparigharugnagrahaganam

            muhurdyaurdausthyam yāt-   yanibhritajatātāditatatā

            jagadrakshāyai tvam   natasi nanu vāmaiva vibhutā

 

17        viyadvyāpī tārā   ganagunita phenodgamarucih

            pravāho vārām yah   prishatalaghudrishtah shirasi te

            jagaddvīpākāram   jaladhivalayam tena kritami-

            tyanenaivonneyam   dhritamahima divyam tava vapuh

 

 

18        rathah kshonī yantā   shatadhritiragendro dhanuratho

            rathānge candrārkau   rathacaranapānih shara iti

            didhakshoste ko'yam   tripuratrinamādambaravidhir

            vidheyaih krīdantyo   na khalu paratantrāh prabhudhiyah

 

 

19        hariste sāhasram   kamalabalimādhāya padayor

            yadekone tasmin   nijamudaharannetrakamalam

            gato bhaktyudrekah   parinatimasau cakravapushā

            trayānām rakshāyai   tripurahara jāgarti jagatām

 

 

20        kratau supte jāgrat   tvamasi phalayoge kratumatām

            kva karma pradhvastam   phalati purushārādhanamrite

            atastvām samprekshya   kratushu phaladānapratibhuvam

            shrutau shraddhām baddhvā   dridhaparikarah karmasu janah

 

 

21        kriyādaksho dakshah   kratupatiradhīshastanubhritām

            rishīnāmārtvijyam   sharanada sadasyāh suraganāh

            kratubhramshastvattah   kratuphalavidhānavyasanino

            dhruvam kartuh shraddhā   vidhuramabhicārāya hi makhāh

 

 

22        prajānātham nātha   prasabhamabhikam svām duhitaram

            gatam rohidbhūtām   riramayishumrishyasya vapushā

            dhanushpāneryātam   divamapi sapatrākritamamum

            trasantam te'dyāpi   tyajati na mrigavyādharabhasah

 

 

23        svalāvanyāshamsā   dhritadhanushamahnāya trinavat

            purah plushtam drishtvā   puramathana pushpāyudhamapi

            yadi strainam devi   yamanirata dehārdhaghatanā

            davaiti tvāmaddhā   bata varada mugdhā  yuvatayah

 

 

24        shmashāneshvākrīdā   smarahara pishācāh sahacarāsh

            citābhasmālepah   sragapi nrikarotīparikarah

            amāngalyam shīlam   tava bhavatu nāmaivamakhilam

            tathāpi smartrinām   varada paramam mangalamasi

 

 

25        manah pratyakcitte   savidhamavadhāyāttamarutah

            prahrishyadromānah   pramadasalilotsangitadrisah

            yadālokyāhlādam  hrada iva nimajjyāmritamaye

            dadhatyantastattvam   kimapi yaminastat kila bhavān

 

 

26        tvamarkastvam somas   tvamasi pavanastvam hutavahas

            tvamāpastvam vyoma   tvamu dharanirātmā tvamiti ca

            paricchinnāmevam   tvayi parinatā bibhratu giram

            na vidmastattattvam   vayamiha tu yattvam na bhavasi

 

 

27        trayīm tisro vrittīs   tribhuvanamatho trīnapi surā

            nakārādyairvarnais   tribhirabhidadhattīrnavikriti

            turīyam te dhāma   dhvanibhiravarundhānamanubhih

            samastam vyastam tvām   sharanada grinātyomiti padam

 

 

28        bhavah sharvo rudrah   pashupatirathograh sahamahān-

            stathā bhīmeshānāv   iti yadabhidhānāshtakamidam

            amushminpratyekam   pravicarati deva shrutirapi

            priyāyāsmai dhāmne   pravihitanamasyo'smi bhavate

 

29        namo nedishthāya   priyadava davishthāya ca namo

            namah kshodishthāya   smarahara mahishthāya ca namah

            namo varshishthāya   trinayana yavishthāya ca namo

            namah sarvasmai te   tadidamitisarvāya ca namah

 

 

30        bahalarajase vishvotpattau   bhavāya namo namah

            prabalatamase tatsamhāre   harāya namo namah

            janasukhakrite sattvodriktau   mridāya namo namah

            pramahasi pade nistraigunye   shivāya namo namah

 

 

31        krishaparinati cetah   kleshavashyam kva cedam

            kva ca tava gunasīmol   langhinī shashvadriddhih

            iti cakitamamandi   kritya mām bhaktirādhād

            varada caranayoste   vākyapushpopahāram

 

 

32        asitagirisamam syāt   kajjalam sindhupātre

            surataruvarashākhā   lekhanī patramurvī

            likhati yadi grihītvā   shāradā sarvakālam

            tadapi tava gunānām   īsha pāram na yāti

 

 

33        asurasuramunīndrair   arcitasyendumauler

            grathitagunamahimno   nirgunasyeshvarasya

            sakalaganavarishthah   pushpadantābhidhāno

            ruciramalaghuvrittaih   stotrametaccakāra

 

 

34        aharaharanavadyam   dhūrjateh stotrametat

            pathati paramabhaktyā   shuddhacittah pumānyah

            sa bhavati shivaloke   rudratulyastathā'tra

            pracurataradhanāyuh   putravānkīrtimānshca

35        maheshānnāparo devo   mahimno nāparā stutih

            aghorānnāparo mantro   nasti tattvam guroh param

 

 

36        dīkshā dānam tapastīrtham   yogayāgādikāh kriyāh

            mahimnah stavapāthasya   kalām nārhanti shodashīm

 

 

37        kusumadashananāmā   sarvagandharvarājah

            shishushashadharamauler   devadavasya dāsah

            sa khalu nijamahimno   bhrashta evāsya roshāt

            stavanamidamakārshid   divyadivyam mahimnah

 

 

38        suravaramunipūjyam   sarvagamokshaikahetum

            pathati yadi manushyah   prāņjalirnānyacetāh

            vrajati shivasamīpam   kinnaraih stūyamānah

            stavanamidamamogham   pushpadantapranītam

 

 

39        āsamāptamidam stotram   punyam gandharvabhāshitam

            anaupamyam manohāri   shivamīshvaravarnanam

 

 

40        ityeshā vānmayi pūjā   shrimacchankarapādayoh

            arpitā tena deveshah   prīyatām me sadāshivah

 

 

41        tava tattwamna janami   kidrishosi maheshwara

            yadrishosi mahadeva   tadrishaya namo namah

 

 

42        shripushpadantamukhapankajanirgatena

            stotrena kilbishaharena harapriyena

            kanthasthitena pathitena samāhitena

            suprīnito bhavati bhūtapatirmaheshah