PRANAM       MANTRA

 

 

1          akhānda  mandalākāram    vyāptam  yena  charācharam

tat  padam  darshitam  yena    tasmai  shrī  gurave  namah

 

2          ajnāna  timirāndhasya    jnānānjana  shalākayā

chakshurunmīlitam  yena    tasmai  srī  gurave  namah

 

3          gururbrahmā  gururvishnu    gururdevā  mahesvara

gurur  sākshāt  parambrahma    tasmai  shrī  gurave  namah

 

4          gururmadhye  sthitā  mātā    mātrimadhye  sthita  guru

gururmātā  namastestu    mātriguru  namāmyaham

 

5          dhyānamūlam  gururmūrtih    pūjāmūlam  gururpadam

mantramūlam  gururvākyam    mokshamūlam  gururkripā

 

6          brahmānandam  parama sukhadam    kevalam  jnānamūrtim

dvandvātītam  gagana  sadrisham    tattvamasyādi  lakshyam

ekam  nityam  vimalam  achalam    sarvadhi  sākshibhutam

bhāvātitam  trigunarahitam    sadgurumtvam  namāmi

 

7          sarva  vighna  vinashāya    sarvakalyāna  hetave

pārvati  priya  putrāya    ganeshāya  namonamah

 

8          sarva  mangalamangyalye    shive  sarvārthā  sādhike

sharanye  tryambake  gouri    nārāyani  namostute

 

9          srishti  sthiti  vināshānām   shaktibhute  sanātani

gunāshraye  gunamaye    nārāyani  namostute

 

10        sharanāgata  dinārta    paritrān  parāyane

sarvasyārti  hare  devi    nārāyani  namostute

 

11        om  bhavatāpa  pranāshinyai    ānandaghana  mūrtaye

jnānabhakti  pradāinyai    mātastubhyam  namonamah

 

12        namah  shivāya  shāntāya    kāranatraya  hetave

nivedayāmi  chātmānam    tvamgatish  parameshvara

 

13        sadya  pātaka  samhanti    sadya  duhkha  vināshini

sukhadā  mokshadā  gangā    gangaiva  paramāgatih

 

14        sarvatra  pūjita  shriman    sadā  vijayavardhanam

shāntim  kuru  gadāpāne    nārāyana  namostute

 

15        apadam  apahartāram    datāram  sarvasampadām

lokābhirāmam  shrirāmam    bhuyo  bhuyo  namāmyaham

 

16        rāmāya  rāmachandrāya    rāmabhadrāya  vedhase

raghunāthāya  nāthāya    sītāyā  pataye  namah

 

17        krishnāya  vāsudevāya    haraye  paramātmane

pranata  kleshanāshāya    govindāya  namonamah

 

18        he krishna  karunā  sindho    dinabandho  jagatpate

gopesha  gopikā  kānta    rādhākānta  namostute

 

19        namo  brahmyanya  devāya    go  brāhmana  hitāyacha

jagadhwitāya  krishnāya    govindāya  namo  namah

 

20        shankara  shankaracharya    keshava  vādarāyana

sūtra  bhāshya  kritam  vande    bhagavantam  punah punah

 

21          devī  sarva-bhūteshu    mātri-rūpena  samsthitā

namas  tasyai  namas  tasyai    namas  tasyai  namo  namah

 

22        sarva-svarūpe  sarva-īshe    sarva  shakti-samanvite

bhayebhyas  trāhi  no  devi    durge  devi  namo 'stu  te

 

23        tvameva  mātā  cha  pitā  tvameva

tvameva  bandhushcha  sakhā  tvameva

tvameva  vidyā  dravinam  tvameva

tvameva  sarvam  mama  devadeva

 

24        asato    sadgamaya

tamaso    jyotirgamaya

mrityor    amritamgamaya

avirāvirma  edhi

 

25        yadaksharam  pari  bhrashtam    mātrā  hinancha  yadbhavet

purnam  bhavatu  tat sarvam    tat  prasādān  maheshwari

 

26        om  pūrnamadah  pūrnamidam

pūrnāt  pūrnamudachyate

pūrnasya  pūrnamādāya

pūrnamevāvashishyate

 

 

om  shāntih  shāntih  shāntih

hari  om  tat  sat.

 

jay  shrī  shrī  ānandamayī    ki  jay  !